Brocas HSSS-HSSCO

Brocas HSS DIN 338R Mango Cilíndrico

Brocas HSS DIN 341 Mango Cónico refrigeración interior

Brocas HSSCO DIN 338R Mango Cilíndrico

Estuches de Brocas HSS DIN 338R Mango Cilíndrico

Brocas HSS DIN 345R Mango Cónico

Estuches de Brocas HSSCO DIN 338R Mango Cilíndrico